تاریخ ثبت: 1399/10/28

 

لیست مجلات : 

 

Journal name:European Journal of Molecular and Clinical Medicine

Journal Website: http://www.ejmcm.com/

Scopus Link: https://www.scopus.com/sourceid/21100863640#tabs

https://www.scopus.com/sourceid/21100369732

 

International Journal of Pharmaceutical Research (Q2)

http://www.ijpronline.com/


. International Journal of Modern Agriculture (Web of Science)

www.modern-journals.com

WOS URL: 

https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=2305-7246&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-this-journal


. Systematic Reviews in Pharmacy (Q2)

http://www.sysrevpharm.org/

 

 

 

 

 متقاضیان می توانند درخواست خود را تحت عنوان چاپ مقاله در مجله .... به ایمیل دبیرخانه ارسال نمایند.

یا در پیام رسان واتس آپ ارتباط برقرار نمایند : 09187217353

 حداکثر زمان برای پذیرش 15 روز و چاپ 1 ماه خواهد بود


نظرات کاربرانورود به سیستم

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1399/12/20
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1399/12/23
  • کنفرانس1399/12/24