محور ویژه کنفرانس در حوزه تحقیقات ویروس کووید 19

تاریخ ثبت: 1403/01/18

 بدینوسیله از پژوهشگران گرامی در حوزه ویروس کووید19 تحقیقات به عمل آورده اند دعوت می گردد در محور ویژه کنفرانس با عنوان تحقیقات ویروس کووید 19 مقالات خود را به این دبیرخانه ارسال نمایند