حمایت و اطلاع رسانی کنفرانس توسط دانشگاه علوم پزشکی جهرم

تاریخ ثبت: 1403/01/18

 

با توجه به اهمیت نقش بی بدلیل برگزاری رویداد های علمی در توسعه همه جانبه یک کشور دانشگاه علوم پزشکی جهرم به صورت رسمی پنجمین دوره این رویداد را در سایت آن مرکز علمی معتبر و ممتاز اطلاع رسانی نمود.

 

لینک دسترسی: https://src.jums.ac.ir/hse.bcnf